COM ENS ORGANITZEM?

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

L’ASSEMBLEA NACIONAL

L’Assemblea Nacional és el màxim òrgan de l’AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya. Aquest és un espai de participació, coneixença, creació, reflexió, debat i intercanvi entre les afiliades del sindicat.

L’Assembla es celebra cada tres anys, amb la finalitat de revisar, millorar i canviar conjuntament els dos documents que ens guien pel nostre dia a dia com a organització: la ponència ideològica  (com pensem) i la ponència organitzativa (com ens organitzem). Tanmateix, durant l’Assemblea Nacional escollim els membres que formaran la Permanent Nacional, la Coordinadora Nacional i els responsables de cada Àrea, és a dir, l’equip polític de l’Avalot pels propers 3 anys.

ASSEMBLEA DE GESTIÓ

L’Assemblea de gestió, que es porta a terme anualment, convoca a totes les afiliades amb tres mesos o més d’antiguitat. La finalitat de la mateixa és presentar i aprovar la gestió portada a terme des de la darrera Assemblea de Gestió o Nacional, així com presentar l’estat de comptes del darrer any i aprovar el pressupost per l’any vinent.

LA COORDINADORA NACIONAL

La Coordinadora Nacional és l’òrgan de direcció de l’Avalot i la representa tant interna com externament. La missió de la Coordinadora Nacional és complir i fer el seguiment de les decisions, línies de treball i acords que es prenguin a l’Assemblea Nacional i a les Assemblees de Gestió. Aquest òrgan, es reuneix com a màxim cada dos mesos.

LA PERMANENT NACIONAL

Reunida amb una periodicitat quinzenal, la Permanent Nacional és l’encarregada de portar el dia a dia de la organització. Durant la realització de la mateixa, es programa i es fa el seguiment de més curt termini del desenvolupament de l’entitat.

ÀREES DE TREBALL

A l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, dividim les tasques que portem a terme i les nostres reivindicacions en àrees de treball. Cada una d’elles té una Coordinadora d’Àrea i cada persona que així ho desitgi pot participar en la realització de les activitats que s’hi estigui realitzant.

Deixa un comentari